Avisos

Taxa per les entrades de vehicles a través de voreres (Guals)

Constitueix el fet imposable de la taxa la l’aprofitament especial que té lloc per a l’entrada de vehicles a través de la vorera

-    Alta
Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en aquesta ordenança, hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, realitzar el dipòsit previ de la taxa per la tramitació i cessió de la placa i formular declaració adjuntant un plànol detallat de l’aprofitament i de la seva situació dins el municipi.
La taxa s’acreditarà quan s’iniciï l’ús privatiu o l’aprofitament especial, moment que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de la concessió de la llicència, si aquesta va ésser sol·licitada.
Quan s’hagi produït l’ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitat llicència, l’acreditament de la taxa tindrà lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament.

-    Baixa
En els casos de cessament en la utilització privativa o l’aprofitament especial, les quotes seran prorratejables per trimestres naturals, excloent aquell en què es produeixi el cessament. Amb aquesta finalitat, els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent als trimestres naturals en els quals no s’ha gaudit de l’aprofitament.

-    Bonificacions
S’aplicarà una bonificació del 100% en la quota de la taxa als aprofitaments dels quals en siguin titulars persones de mobilitat reduïda.

La sol·licitud de bonificació s’haurà de presentar davant l’Ajuntament, abans del 8 d’abril, juntament amb la documentació següent:
a) fotocòpia del document nacional d’identitat.
b) còpia de la resolució administrativa que reconegui el grau i vigència de la minusvalidesa i la condició de mobilitat reduïda.
c) còpia de document acreditatiu de la vinculació del minusvàlid amb l’espai sobre el que es sol·licita la llicència.

eventis