Avisos

Autocontrols sanitaris als establiments minoristes d'alimentació

Els autocontrols són una sèrie d’activitats necessàries per prevenir i controlar els perills sanitaris i per acreditar que es compleixen totes les condicions que garanteixen la seguretat dels establiment i les activitats. El seu disseny, aplicació i manteniment són de compliment obligat per part dels mateixos establiments.

Complir les normes sanitàries és responsabilitat dels establiments i l’Ajuntament, com a autoritat sanitària competent, ha de vetllar perquè així sigui. En aquest sentit, tots els establiments han de disposar del seu propi sistema d’autocontrol com a mètode preventiu per evitar riscos sanitaris.

Les activitats de control sanitari estan sotmeses a una inspecció periòdica per part de l’Ajuntament ja sigui d’ofici, ja sigui motivada per una investigació d’alerta sanitària, brots i denúncia, en aquesta inspecció es revisen diferents aspectes de l’activitat i de l’establiment, com són, per exemple:

  • Les autoritzacions o registres sanitaris
  • Els locals, equipaments i estris, que es trobin nets i en condicions adequades
  • Les manipulacions i processos, que es facin de forma higiènica i segura
  • Els productes alimentaris que es comercialitzen, que s’acrediti el seu origen i traçabilitat, que es mantinguin en bon estat, correctament envasats i amb la informació necessària en el seu etiquetatge.
  • El sistema d’autocontrol, que permeti assegurar que els productes alimentaris que produeixen i comercialitzen ofereixen totes les garanties sanitàries.

Les activitats de control sanitari estaran sotmeses a una taxa, d’acord amb l’article 20 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i les Ordenances Fiscals Municipals vigents.

Guia per a l’aplicació dels autocontrols sanitaris

Conscients de les dificultats dels petits establiments de comerç minorista i de restauració per desenvolupar aquests sistemes d’autocontrol per manca de recursos i capacitació tècnica, l’Agència de Protecció de la Salut disposa de la guia Simplificació dels prerequisits en determinats establiments de comerç minorista d’alimentació. Té com a l’objectiu aplicar criteris de simplificació i de requisits mínims als autocontrols en els establiments, per tal que sigui un instrument eficaç que permeti assegurar que els productes alimentaris que es produeixin i comercialitzin ofereixin totes les garanties sanitàries, així com, la resta d’activitats subjectes a la mateixa normativa.

Malgrat aquesta simplificació, posteriorment es va elaborar la Guia per a l’aplicació dels autocontrols als establiments minoristes d’alimentació amb la finalitat de fer més fàcil l'aplicació dels autocontrols i garantir que els aliments que arriben a la població siguin sans i segurs.

Descarregar Guia per a l'aplicació dels autocontrols als establiments minoristes d'alimentació

Assessorament als establiments

En aquest sentit, des de l’Ajuntament s’ofereix assessorament a tots els establiments per orientar-los en la implantació dels autocontrols i poder resoldre qualsevol dubte sobre l’aplicació de la normativa vigent, als telèfons: 972 755 152 / 972 758 112, o bé a través de l’adreça electrònica urbanisme@torroella-estartit.cat

eventis