Avisos

Registre de convenis urbanístics

3.    REGISTRE DE CONVENIS URBANÍSTICS

Publicació dels convenis urbanístics aprovats, en compliment de l’article 104.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.

1.    Conveni urbanístic signat entre l'Ajuntament i els senyors Pere, Lluís i Mercè Planas Pou per a la cessió d'una part de finca del carrer Amadeu Vives 20.

2. Conveni urbanístic amb els càmpings del municipi per la formulació i tramitació de la modificació puntual del Pla General.

CONVENI URBANISTIC CAMPINGS MP PGOU.pdf

eventis