Avisos

Punt d'Informació Cadastral

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí ofereix el servei de Punt d’Informació Cadastral, per mitjà d'un conveni de delegació subscrit amb de la Direcció General del Cadastre del Ministeri del Ministeri d'Economia i Hisenda. Des d'aquest servei, el ciutadà pot realitzar tràmits cadastrals sense haver-se de desplaçar a la Gerència Territorial del Cadastre a Girona.

També s'ofereix assessorament i es facilita l'accés a les persones que no disposen de mitjans telemàtics, perquè puguin fer la consulta a través de l'Oficina Virtual del Cadastre.

La informació a la qual s'accedeix pot ser de dades protegides (és necessari que el titular o el representant ompli un formulari, en aquest cas amb l'autorització prèvia del titular cadastral) i dades no protegides:

  • dades cadastrals
  • cartografia cadastral
  • titularitat
  • valor cadastral

D’aquestes dades es poden obtenir certificacions cadastrals:
- certificació alfanumèrica dels béns d’un titular cadastral
- certificació descriptiva i gràfica d’un bé immoble.

Enllaços d'interès:

Procediment
Per a l'accés a aquesta informació, els titulars cadastrals, o els seus representants legals, s'hauran d'identificar mitjançant el document d'identitat i, si és necessari, hauran d'aportar la corresponent autorització o acreditació de poders i signar el model de sol·licitud que se'ls facilitarà a les oficines municipals.
Documentació que cal presentar:
 
PERSONES FÍSIQUES
Si el sol·licitant és el titular cadastral:
• Haurà d'acreditar la seva identitat mitjançant el DNI.
• Haurà de signar el formulari que es genera, enconsultar les dades protegides.

Si el sol·licitant actua com a representant del titular cadastral:
• Haurà d'aportar l'autorització del titular cadastral.
• Haurà d'entregar fotocòpia del DNI del titular cadastral.
• Haurà d'acreditar la seva identitat ensenyant el DNI.

PERSONES JURÍDIQUES
Si el sol·licitant és l'administrador o el representant de l'empresa:
• Haurà d'aportar la còpia de l'escriptura de poders on consti el seu nomenament.
• Haurà d'aportar la fotocòpia del DNI.

Si el sol·licitant és una persona autoritzada pel representant de l'empresa:
• Haurà d'aportar l'autorització signada per l'administrador o el representant de l'empresa.
• Haurà d'aportar la còpia de l'escriptura de poders on consti el nomenament del representant de l'empresa.
• Haurà d'acreditar la seva identitat ensenyant el DNI.

En el supòsit d'actuació com a representant, s'acompanyarà l'autorització segons el model oficial, la validesa de la qual serà de deu dies des de la data de la seva expedició.

CASOS ESPECIALS
En el cas de comunitats de propietaris, el president de la comunitat és qui en té la representació. El càrrec s'haurà d'acreditar  mitjançant una còpia de l'acta de la Junta de Propietaris en què ha estat nomenat. L'administrador de la comunitat de propietaris podrà sol·licitar el certificat sempre que en tingui l'autorització del president de la comunitat.

Els hereus que encara no són titulars cadastrals, no poden sol·licitar certificats dels béns immobles del causant mitjançant els PIC. Tenen un interès legítim i directe d'acord amb l'article 53 del Text refós de la llei del cadastre, però és la Gerència l'òrgan competent per reconèixer aquest interès i per tant el certificat l'emetrà la Gerència. 

Responsable tècnic
Sra. Carme Frigola
Responsable polític
Sr. Jordi Colomí i Massanas
Dades de contacte
Adreça
Plaça de la Vila, 1
17257 Torroella de Montgrí
Horari
De 9 a 14 h, de dilluns a divendres
eventis