Avisos

Tinents d’alcalde

Els tinents d'alcalde substitueixen, per l'ordre del seu nomenament i en els casos de vacant, absència o malaltia, l'alcalde, que els podrà designar i remoure lliurement entre els membres de la Junta de Govern Local.

Les atribucions i competències que es reserven a l'Alcaldia, en cas d'absència, vacant o malaltia, les desenvoluparà el tinent d'alcalde que el substitueixi, el qual, durant aquest període, no podrà modificar les delegacions ja efectuades ni atorgar-ne de noves.

Durant la legistalura 2023-2027 els tinents d'alcalde seran els següents:

Sra. Anna Company i Coll Primera tinent d'alcalde
Sr. Jordi Roura i Pujol Segon tinent d'alcalde
Sr. Josep Martinoy i Casademont Tercer tinent d'alcalde
Sra. Anna Bonada i Pérez Quarta tinenta d'alcalde
Sra. Dúnia Oliveras i Bagué Cinquèna tinenta d'alcalde
eventis