Avisos

Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és l'òrgan de govern que, sota la presidència de l'alcalde, col·labora de forma col·legiada en la funció de direcció política que li correspon i exerceix determinades funcions executives i administratives, segons determina la legislació vigent i les delegacions que pugui rebre de l'alcalde. Es constitueix amb un nombre de regidors que no serà superior al terç legal, i el seu nomenament i cessament correspon lliurement a l'Alcaldia.

Composició:

President: Sr. Jordi Colomí i Massanas - Alcalde

Vocals:

  • Sra. Anna Bonada i Pérez (UPM)
  • Sr. Josep Martinoy i Casademont (UPM)
  • Sra. Dúnia Oliveras i Bagué (UPM)
  • Sra. Anna Company i Coll (ERC)
  • Sr. Jordi Roura i Pujol (OTE)

Delegacions d’atribucions: L'Alcalde va delegar a la Junta de Govern Local, a més de les seves atribucions com a òrgan d’assistència a l'alcalde, les següents delegacions:

a)    L’aprovació de convenis de col·laboració amb altres administracions, així com amb entitats i particulars, quan el seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost.
b)    L’acceptació de subvencions concedides per altres administracions.
c)    Aprovació inicial dels instruments de planejament derivat competència de l’alcalde.

Per altra banda, el Ple Municipal va delegar a la Junta de Govern Local, a més de les seves atribucions com a òrgan d’assistència a l'alcalde, les següents delegacions:

a)    La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament.
b)    La declaració de nul·litat dels actes de l’Ajuntament.
c)    L’establiment, fixació, regulació i modificació dels preus públics.
d)    El reconeixement extrajudicial de crèdits.
e)    La sol·licitud i acceptació de subvencions quan la disposició que aprovi la convocatòria estableixi que el Ple sigui l’òrgan municipal competent.
f)    La declaració de les incompatibilitats del personal i l’autorització o denegació de les sol·licituds sobre compatibilitats.
g)   L’aprovació de convenis de col·laboració amb altres administracions, així com amb entitats i particulars, quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost.
h)   L’aprovació de les bases reguladores de la concessió de subvencions.
i)    La declaració d’una construcció, instal·lació o obra d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació, per tal d’aplicar sobre la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres la bonificació del 95% prevista a l’ordenança fiscal.
j)    Donar compte del període mig de pagament a proveïdors del sector administracions públiques de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí.
k)   Donar compte de l’informe trimestral sobre el compliment de la Llei 15/20, de 5 de juliol, de lluita contra la morositat en les operacions comercials de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí.
l)    Aprovar la celebració de la festa de les vaquetes.
m)  Aprovar el Pla d’usos i serveis de temporada de les platges del municipi.
n)   Aprovar els projectes ordinaris d’obra municipal que comporten expropiació i que siguin de competència plenària.
o)   La tramitació i imposició de les sancions establertes per la comissió de les infraccions de caràcter molt reu tipificades pel Text Refós de la llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
p)   La tramitació i imposició de les sancions establertes per la comissió de les infraccions de caràcter greu i molt greu establertes per la comissió de les infraccions tipificades per la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

Calendari de sessions

La Junta de Govern Local celebrarà la sessió ordinària l’avant penúltim i l’últim dijous de cada mes, a les 8 h, excepte quan coincideixi amb les sessions de les comissions informatives, que es celebrarà sessió a les 9 h.

 En cas que algun dia en què s’hagi de celebrar sessió sigui inhàbil, o es produeixi alguna circumstància degudament justificada, aquesta tindrà lloc el dia hàbil anterior, a la mateixa hora, o bé el dia que pugui convocar l'alcalde/alcaldessa, essent el més proper possible al dia de la celebració ordinària.

Consulta la proposta de resolució sobre la creació i periodicitat de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local

eventis