Avisos

Recaptació

S’estableix el següent calendari fiscal de cobrament dels padrons dels tributs de venciment periòdic:

Padró

Termini Voluntària

Domiciliats (***)

Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)

Del 7 de febrer al 22 d’abril

7 de març

Impost sobre béns immobles urbans

(IBI urbana)

De l’1 de juny al 4 de desembre

40% - 7 de juliol

30% - 7 de setembre

30% - 7 de novembre

Pagament avançat –

15 de març (*)

Impost sobre béns immobles rústics

(IBI rústica)

De l’1 de juny al 4 de desembre

7 de novembre

Pagament avançat –

15 de març (*)

Taxa per la recollida i eliminació d’escombraries domiciliàries i taxa de sanitat preventiva i desinsectació

  • Lligat amb pòlissa d’aigua
  • No lligat amb pòlissa d’aigua

Trimestralment amb rebut pòlissa d’aigua

De l’1 de juny al 4 de desembre

7 de novembre

Taxa de cementiri

De l’1 de juny al 4 de desembre

7 de novembre

Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)

De l’1 de setembre al 4 de desembre

7 de novembre

Taxa de recollida i eliminació d’escombraries industrials i comercials i taxa de sanitat preventiva i desinsectació industrial i taxa pel servei de vigilància, conservació i manteniment clavegueram dels càmpings

De l’1 de setembre al 4 de desembre

7 de novembre

Pagament avançat  -  15 de maig (**)

Taxa per les entrades de vehicles a través de voreres i reserves de via pública per a aparcament i càrrega i descàrrega de mercaderies

De l’1 de juny al 4 de desembre

7 de novembre

Taxes del mercat de Torroella de Montgrí (ocupació de via pública i escombraries industrials)

  • 1r semestre
  • 2n semestre

Del 15 de març al 15 de maig

Del 1 d’agost al 2 d’octubre

5 de maig

5 de setembre

Taxa d’escombraries industrials i comercials del Mercat de l’Estartit

Del 1 d’agost al 2 d’octubre

5 de setembre

Taxa per l’ocupació de la via pública

De l’1 de setembre al 4 de desembre

7 de novembre

Taxa de recollida i eliminació d’escombraries industrials i comercials i taxa de sanitat preventiva i desinsectació industrial corresponents a les ocupacions de via pública autoritzades per l’EMD de l’Estartit

De l’1 de setembre al 4 de desembre

7 de novembre

(*) Els rebuts del padró de l’impost sobre béns immobles que han sol·licitat la bonificació per pagament avançat es carregaran al banc el dia 15 de març

(**) Els rebuts del padró de la taxa de recollida i eliminació d’escombraries industrials i comercials i taxa de sanitat preventiva i desinsectació industrial i taxa pel servei de vigilància, conservació i manteniment clavegueram dels càmpings que han sol·licitat la bonificació per pagament avançat es carregaran al banc el dia 15 de maig.

(***) Els rebuts domiciliats es carregaran a les dates esmentades llevat que incidències organitzatives i/o tècniques nomès possibilitin el càrrec en una data immediatament propera posterior. 

> Domiciliació d'impostos o taxes

L’obligat al pagament pot ordenar la domiciliació de rebuts de cobrament periòdic en un compte del qual és titular o en un compte d’un altre titular que, no essent l’obligat, autoritzi el pagament.

Model d’instància de sol·licitud de domiciliació bancària

> Fraccionaments i ajornaments de deutes tributaris

L’Ajuntament podrà discrecionalment ajornar i/o fraccionar el pagament de deutes, tant en període voluntari com en període executiu, prèvia petició dels obligats, en els termes previstos a la Llei General Tributària i el Reglament General de Recaptació. Per la concessió de l’ajornament o fraccionament es valorarà el grau de compliment d’ajornaments o fraccionaments concedits amb anterioritat, així com l’existència de deutes en període executiu.

Es podran ajornar i/o fraccionar tots els deutes tributaris i altres de naturalesa pública a favor de l’Ajuntament sempre i quan el seu import sigui igual o superior a 150,00 euros. Per sota d’aquest import només es concedirà el fraccionament, amb caràcter excepcional si per part de l’Ajuntament es considera discrecionalment que és l’única forma d’efectuar el cobrament.

Els criteris generals per a la concessió d’ajornaments i/o fraccionaments de pagament, seran els següents:

a) Els deutes d’import entre 150,00 euros a 1.000,00 euros període màxim 6 mesos
b) Els deutes d’import entre 1.000,01 i 3.000,00 euros període màxim 1 any
c) Els deutes d’import entre 3.000,01 i 5.000,00 euros període màxim 18 mesos
d) Els deutes superiors a 5.000,01 euros període màxim 24 mesos.

Model d’instància de pagament fraccionat

> Comunicació d'errors en les dades d'identificació a efectes de notificacions

El domicili fiscal dels obligats tributaris serà el domicili que s’hagi comunicat a l’Ajuntament de Torroella de Montgrí mitjançant declaració expressa o d’acord amb les dades contingudes en documents derivats de la gestió dels tributs.

En cas de devolució reiterada de les notificacions per motiu de manca de dades, incorrecció en l’adreça o trasllat de la persona, es modificarà d’ofici el domicili fiscal i es tindrà per vàlida l’adreça on consti empadronat, en la del lloc on es produeixi el fet imposable o el domicili fiscal que consti a la base de dades de l’Agencia Tributària Estatal.

En tot cas, els obligats tributaris hauran de comunicar el seu domicili fiscal i el canvi del mateix i també posar de manifest els errors que poguessin observar en les comunicacions emeses des d’aquest Ajuntament.

> Certificat de Béns

Model d’instància de certificat de béns

eventis