Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

L’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana és un tribut directe que grava l’increment de valor que experimenten els esmentats terrenys que es manifesti a conseqüència de la transmissió de la propietat dels mateixos per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del domini, sobre els esmentats terrenys.

-    Presentació d'autoliquidació
L’impost s’exigeix en règim d’autoliquidació, excepte en els supòsits previstos en el paràgraf segon de l’apartat 3 de l’article 7 de l’ordenança, quan l’Ajuntament no pugui conèixer el valor cadastral correcte que correspondria al terreny en el moment de la meritació.

Els subjectes passius vindran obligats a presentar davant de l’Ajuntament la declaració-liquidació, segons el model oficial, que contindrà els elements de la relació tributària imprescindibles per a la seva comprovació.

Aquesta declaració-liquidació haurà de ser presentada en els següents terminis, a comptar des de la data en la que es produeix la meritació de l’impost:
a) Quan es tracti d’actes entre vius, el termini serà de trenta dies hàbils.
b) Quan es tracti d’actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos prorrogables fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu.
A la declaració s’acompanyarà el document en el que consten els actes o contractes que originen la imposició.
Tanmateix, els notaris estaran obligats a remetre a l’Ajuntament, dins de la primera quinzena de cada trimestre, relació o índex comprensiu de tots els documents per ells autoritzats en el trimestre anterior, que contingui fets, actes o negocis jurídics que posin de manifest la realització del fet imposable d’aquest impost, amb excepció dels actes de la última voluntat. També estaran obligats a remetre, dins del mateix termini, relació dels documents privats comprensius dels mateixos fets, actes o negocis jurídics, que els hagin estat presentats per a coneixement i legitimació de firmes.

-    Bonificacions
En les transmissions de terrenys realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels descendents de primer grau i adoptats, els cònjuges i els ascendents de primer grau i adoptants, s’aplicaran les següents bonificacions:
-    Si adquireix l'habitatge familiar  95%
-    Si el bé adquirit no és l'habitatge familiar  65%
A efectes d’aplicar les bonificacions a les que es refereix el punt anterior, s’entendrà per habitatge familiar aquell en el qual hagués conviscut amb el causant els dos anys anteriors a la defunció.

-    Exempció de la plusvàlua per dació en pagament de deute i execucions hipotecàries
Les transmissions realitzades amb ocasió de la dació en pagament de l’habitatge habitual del deutor hipotecari o garant del mateix, per la cancel·lació de deutes garantides amb hipoteca que recaigui sobre la mateixa, contretes amb entitats de crèdit o qualsevol altre entitat que, de forma professional, realitzi l’activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.
Així mateix, estaran exemptes les transmissions de l’habitatge en les quals concorrin els requisits anteriors, realitzades en execucions hipotecaries judicials o notarials.

No resultarà d’aplicació aquesta exempció quan el deutor o garant transmitent o qualsevol altre membre de la seva unitat familiar disposi d’altres béns o drets en quantia suficient per satisfer la totalitat del deute hipotecari i evitar l’alienació de l’habitatge.
A aquests efectes, es considerarà habitatge habitual aquell en el que hagi figurat empadronat el contribuent de forma ininterrompuda durant, al menys, els dos anys anteriors a la transmissió o des del moment de l’adquisició si aquest termini fos inferior als dos anys.

Respecte al concepte d’unitat familiar, s’estarà al que disposa la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcials de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la Renda de no Residents y sobre el Patrimoni. A aquests efectes, s’equipararà el matrimoni amb la parella de fet legalment inscrita.

La concurrència dels requisits previstos anteriorment s’acreditarà pel transmitent davant de l’administració tributària municipal.

eventis