Avisos

Oficina Municipal d'Escolarització

L’Oficina Municipal d’Escolarització és un instrument de col·laboració entre l’Ajuntament i el Departament d’Educació en el procés d’escolarització de l’alumnat als centres docents finançats amb fons públics en l’àmbit municipal.

Té les funcions següents:

- Establir els mecanismes necessaris per orientar i informar adequadament les famílies de tota l’oferta educativa.
- Procurar una distribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives especials i els alumnes nouvinguts que en permeti la integració, faciliti la cohesió social i afavoreixi una qualitat educativa adequada per a tota la població escolar.

eventis