Avisos

Planejament urbanístic vigent

1.1. PLA GENERAL (PGMO) Document consolidat
Podeu consultar la normativa del PGMO i els plànols d’ordenació del sòl no urbanitzable i sòl urbà en aquest document redactat pels Serveis Tècnics Municipals. Aquests plànols incorporen les modificacions puntuals introduïdes en el PGMO, així com el planejament derivat aprovat, planejament territorial i sectorial. Consulteu-ho aquí: Document consolidat

1.2. PLA GENERAL ( Registre de planejament urbanístic de Catalunya. RPUC)
1.2.1. Pla General
1.2.2. Modificacions puntuals del PGMO

1.3. PLANEJAMENT DERIVAT (RPUC)
1.3.1. Plans parcials urbanístics
1.3.2. Plans de millora urbana  / Unitats d'Actuació (en construcció)
1.3.3. Plans especials
1.3.4. Estudis de detall
1.3.5. Altres

1.4. PLANEJAMENT SUPRAMUNICIPAL I ESTUDIS SECTORIALS

1.4.1. Pla Territorial General de Catalunya
1.4.2. Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines
1.4.3. Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner
1.4.4. Modificació del Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner
1.4.5. Pla Director Urbanístic d'activitats de càmpings
1.4.6. Pla Director Urbanístic de Revisió dels Sòls No Sostenibles del Litoral Gironí
1.4.7. Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter
1.4.8. Pla Director Urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l'àmbit de les Comarques Gironines
1.4.9. Catàleg de Paisatge de les Comarques Gironines

1.5. ORDENANCES MUNICIPALS EN L'ÀMBIT URBANÍSTIC

eventis