Impost sobre béns immobles (IBI)

L’IBI (Impost sobre Béns Immobles) és un tribut directe que grava el valor dels béns immobles, rústics i urbans i de característiques especials, tals com un pis, una plaça d'aparcament, un local, un solar...

L’obligat al pagament serà la persona física o jurídica que l’1 de gener és titular dels següents drets en un bé immoble:
- D'una concessió administrativa.
- D'un dret real de superfície.
- D'un dret real d'usdefruit.
- Del dret de propietat.

En cas de transmissió, el nou propietari haurà de pagar l'impost a partir de l’any següent a la data d’adquisició del bé immoble.
El pagament de l’IBI és anual. Podeu consultar la data de cobrament en el calendari fiscal de cada exercici.

Bonificacions

Consulta les bonificacions fiscals previstes a les ordenances fiscals d'enguany a: Bonificacions fiscals

Declaració-comunicació de l'adquisició d'una finca

Els adquirents de les finques, objecte d'imposició de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, estan obligats a comunicar a l'Ajuntament la transmissió de la finca segons estableix l'article 110.6 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

eventis