Avisos

Sorreres de jocs infantils

També es duu a terme, dins els serveis oferts per Dipsalut, a través del programa de suport a la gestió de la salubritat de les sorreres infantils, l’avaluació de les condicions higienicosanitaries en les sorreres destinades a àrees de jocs infantils de les escoles bressol i de primària i dels parcs públics, per tal de prendre, quan calgui, mesures preventives o correctores.

eventis