Avisos

Establiments públics i indrets habitats

La salubritat dels espais i equipaments públics, establiments, habitatges i altres indrests de convivència humana és un dels factors que determina la salut de les persones.

Els ens locals tenen competència d’inspecció i autorització dels establiments i indrets següents: via pública i espai públic, centres educatius, centres esportius, piscines i centres d’estètica i higiene personal.

Pel que fa als edificis, habitatges i altres llocs de convivència humana, l’Ajuntament ha de dur a terme accions de control i vigilància en aquest àmbit per tal de reduir o eliminar els riscos que s’hi puguin detectar. Els problemes relacionats amb la falta de condicions higièniques mínimes en habitatges solen ser situacions complexes, de difícil solució i en les quals existeix un important component social que implica la col·laboració i el treball interdisciplinari de diferents àrees municipals i d’altres institucions. L’Ajuntament valora en cada cas quina és la intervenció municipal més adequada en matèria d’insalubritat en habitatges

eventis