Avisos

Ordenances municipals de l'àmbit urbanístic

1.5. ORDENANCES MUNICIPALS DE L'ÀMBIT URBANÍSTIC

 • Ordenança de conservació d'edificis, adequació de solars i terrenys i Prevenció d'incendis
 • Ordenança de Guals i Reserves d'aparcament
 • Ordenança de Neteja
 • Ordenança del règim de comunicació prèvia de les activitats innòcues
 • Ordenança d'Ocupació de la via pública pels establiments comercials
 • Ordenança municipal de policia i bon govern
 • Ordenança municipal de Protecció del paisatge rural i urbà
 • Ordenança municipal per a la gestió de Runes i terres
 • Ordenança municipal reguladora dels Sorolls i vibracions
 • Ordenança municipal sobre la Tramitació d'obres menors mitjançant comunicació prèvia
 • Ordenança municipal sobre les llicències per a la instal·lació de Grues de construcció
 • Ordenança reguladora de la indústria artesana, que modifica l'art 112 del PGMO
 • Ordenança reguladora de la suspensió d'obres temporada turística
 • Ordenança reguladora dels establiments de serveis de telecomunicacions per a ús públic
 • Ordenança sobre instal·lacions i funcionament d'alarmes d'immobles i vehicles
 • Ordenança sobre la Instal·lació d'antenes
 • Ordenança sobre l'ocupació de via pública i-o terrenys d'ús públic per realitzar obres
 • Reglament del Servei d'aigües potables
 • Reglament d'ús i Gestió del Servei de Deixalleria
 • Normativa municipal reguladors per la instal•lació de tubs de gas per façana
 • Normes Generals per a la construcció de rases
 • Normes Generals per a la construcció i la reforma d'habitatges
 • Protocol d'actuacions de tancament de carrers
eventis