Avisos

Pla General

1.1. PLA GENERAL

1.1.1. PLA GENERAL

 1. Revisió-adaptació del Pla General  Municipal d’Ordenació (2002)
 2. Correcció d'errades de la revisió del Pla General a la urbanització Torre Vella i a la rotonda del carrer del Vent. (2003)
 3. Correcció d'errades del Pla General per a l’aprofitament urbanístic de la zona Creu de Rutlla. (2003)


1.1.2.  MODIFICACIONS PUNTUALS DEL PGMO

 1. Modificació del Pla general en l'àmbit de 10 parcel·les situades al carrer Jaume I
 2. Modificació puntual en relació amb la regulació de l’ús hoteler de l’Estartit.
 3. Modificació del Pla general a l'àmbit del PEM-4 Països Catalans
 4. Modificació del Pla general en relació amb la parcel·la de l'Hospital de Pobres i Malalts
 5. Modificació del Pla general relativa a l'ordenació del torrent del mas Ayats
 6. Modificació del Pla general al carrer Assutzena, núm. 22 de la urbanització els Griells
 7. Modificació del Pla general en el camí del mas Blanch del sector industrial
 8. Modificació del Pla general en la zona del cementiri municipal
 9. Modificació del Pla general en els usos de les zones IM i GI del polígon industrial
 10. Modificació del Pla general en el sector de la façana sud relativa a la delimitació del Pla especial de l'Àrea Residencial Estratègica
 11. Modificació del Pla general per destinar a equipaments la finca de l'arxiu municipal situada al c. Hospital, 18
 12. Modificació del Pla general per al canvi d'espais lliures i equipaments per a la implantació de l'estació d'autobusos
 13. Modificació del Pla general a la zona d'equipaments del carrer Eivissa de l'Estartit
 14. Modificació del Pla general d'ordenació referent als usos de la zona MA (carretera de Sant Jordi)
 15. Modificació del Pla general al mas d'en Bou
 16. Modificació de la disposició transitòria 1a del pla general per a l'adaptació a la Llei 2/2011
 17. Modificació del Pla general referent a la regulació complementària a l'ús hoteler en sòl no urbanitzable
 18. Modificació del Pla general referent a la regulació de les estructures de tendals a l'espai privat de les zones classificades per a blocs (clau CB i PB)
 19. Modificació dels articles 242 i 247 de la normativa del Pla general
 20. Modificació de la normativa del Pla general en relació amb les edificacions existents en volum disconforme
 21. Modificació del Pla general referent a la regulació i compensació entre verd privat, clau JPr, i zones edificables, clau X3r
 22. Modificació Pla general d'ordenació a l'àmbit de la subzona d'edificis i jardins protegits clau AHP
 23. Modificació puntual de la normativa de la zona de protecció agrícola del PGOU
 24. Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbanística en el sector Torre Moratxa
 25. Modificació puntual del Pla general d'ordenació respecte la correcció de traçat del camí del Pas del Roig
 26. Modificació puntual del PGOU a l'àmbit del PEO4 i PEO9
 27. Modificació de l'article 153 i 155 de la normativa del Pla general d'ordenació
 28. Modificació del PGOU a la zona de la Creu de la Rutlla
 29. Modificació puntual del PGOU a la UA 28T creuament de la Granja
 30. Modificació de la normativa urbanística del PGOU articles 69 i 77
 31. Modificació del PGOU a l'àmbit del sistema d'equipaments situat al carrer Doctor Molinas
 32. Modificació puntual del PGOU a l'àmbit dels sistemes públics dels horts del Tamariuà
 33. Modificació del Pla general en l'àmbit del jardí privat situat al carrer del Mar, número 18
 34. Modificació del Pla general en relació amb la regulació urbanística del polígon industrial
 35. Modificació del Pla general en relació amb l'ordenació i protecció de la façana sud de la vila
 36. Modificació del Pla general relativa a la zona d'entrada de Torroella per la carretera de Sant Jordi Desvalls
 37. Modificació del Pla general en l'àmbit de dues zones verdes de la urbanització els Griells
 38. Modificació del Pla general per a l'ampliació de l'ocupació del soterrani en els eixamples suburbans (clau S) article 162
 39. Modificació del Pla general referent a la cota de la planta baixa per raons d'inundabilitat i de topografia
eventis