• leftlayout Layout
  • rightlayout Layout
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 

  • (+)

  • (+)

Inici INICI Informació municipal Notícies L’Ajuntament s'adhereix al recurs contra la reforma de l'administració local impulsada per l'Estat
L’Ajuntament s'adhereix al recurs contra la reforma de l'administració local impulsada per l'Estat Imprimir Correu-e

(13.03.14) El Ple de març va aprovar una moció per tal que l’Ajuntament es personi en el recurs promogut arreu de l'Estat en contra de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL). En l’àmbit català, l’oposició a la llei s’articula a través del Consell de Governs Locals de Catalunya. Es tracta d’una llei que retalla l’autonomia local i suposa una recentralització de competències, allunyant els serveis dels ciutadans. La LRSAL fou elaborada pel govern de l’Estat i va entrar en vigor el 31 de desembre passat.

D’aquesta manera, el nostre Ajuntament s’uneix a la gran majoria d’ajuntaments de Catalunya i l’Estat que volen salvaguardar l’autonomia local davant l’amenaça que suposa aquesta nova llei amb una evident voluntat recentralitzadora. Perquè el recurs d’inconstitucionalitat presentat davant del Tribunal Constitucional sigui efectiu cal que, com a mínim, 1/7 part dels Ajuntaments de l’Estat (1.200 municipis) i 1/6 part dels habitants (7.300.000) segueixin aquest procediment.

L’alcalde, Jordi Cordon, recorda que «amb l’excusa d’un fals malbaratament per part dels Ajuntaments, LRSAL atempta greument contra l’autonomia local i pretén suprimir la prestació de serveis bàsics als ciutadans per part dels municipis, per exemple, en àmbits tan sensibles com els serveis socials, l’educació o la promoció econòmica, entre altres».

L'Ajuntament va organitzar el passat 12 de desembre una concentració de protesta davant de la Casa de la Vila. Durant l’acte l’alcalde va llegir el manifest reivindicatiu que van consensuar les entitats municipalistes (Federació de Municipis de Catalunya i Associació de Municipis de Catalunya) i les organitzacions sindicals (UGT i CCOO). L’aprovació de la moció per adherir-se al recurs contra LRSAL és un pas que promou el món local en defensa del paper que els ajuntaments han tingut i tenen al servei de la cohesió i el benestar social.

 

Text íntegre de la moció:

«El mes de maig d’enguany es compliran trenta cinc anys de la constitució dels ajuntaments democràtics. Al llarg d’aquests anys s’ha passat d’una situació en la qual van d’haver de planificar les ciutats per a fer front a un urbanisme desarrolista, especulatiu, afavoridor d'interessos individuals, i resoldre el dèficit d’infraestructures i d'equipaments bàsics, per afrontar noves realitats més complexes com el medi ambient, els canvis demogràfics i socioculturals de la nostra societat, fruits dels fenòmens migratoris, dels nous models familiars, de la dependència, de l'envelliment de la població, de la mediació social, entre altres. Tot això ja que els municipis són vius i cal donar resposta a les demandes i necessitats que plantegen els nostres ciutadans i ciutadanes.

Els ajuntaments han estat capaços d'afrontar els grans reptes i els canvis culturals de finals del S.XX i en aquesta primera dècada del S. XXI, des de l’autonomia local, són el principal dic de contenció contra la crisi, i el principal espai de resistència, de dignitat, de defensa dels drets de la ciutadania i els principals espais per generar alternatives socials i econòmiques per pal·liar els efectes de la crisi.

Malgrat aquests esforços els ajuntaments mai han tingut un finançament just i adequat. Durant aquests quasi bé trenta cinc anys les hisendes locals han estat l’assignatura pendent en la mesura que l’aportació financera de l’Estat a les administracions locals no s’ha adequat als serveis que presten.

El context actual de crisi econòmica està sent demolidor per als nostres municipis. Davant d’això els ajuntaments han hagut d’incrementar la despesa per donar resposta a aquesta emergència social.

Ara, en l’actual context de crisi, quan és més necessari que mai tenir una administració més propera, i tenir més recursos per fer front a aquesta realitat social, el govern de l’estat espanyol ha aprovat una “Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local” (LRSAL) que suposa, de facto, una retallada competencial sense precedents que suposarà un important retrocés, atès que afectarà de ple als serveis que donen els ajuntaments.

Trenta cinc anys esperant un nou marc competencial i un finançament adequat per garantir serveis locals bàsics, perquè ara amb aquesta llei el municipalisme torni a un model de fa quaranta anys enrere amb un marc competencial raquític, i que allunya la capacitat de decisió sobre les polítiques de proximitat, i també allunya les decisions i el control de la ciutadania acabant amb el valor de proximitat que permet la prevenció, la detecció i l’actuació per garantir uns mínims de cohesió i convivència en el conjunt de pobles i ciutats de Catalunya.

Aquesta Llei aprofita la situació de crisi econòmica per modificar l’estructura de l’estat espanyol i recentralitzar amb l’excusa de la sostenibilitat econòmico-financera. Una llei que vol privatitzar els serveis, principalment dels tres grans serveis públics locals que encara es demostren econòmicament rendibles: l’abastament d’aigües, el tractament de residus i l’enllumenat públic.

LRSAL vulnera l’Estatut de Catalunya en matèria d’organització territorial i de règim local, i converteix als ajuntaments en un apèndix de l’estat, i en una instància merament administrativa i sota control en el seu funcionament, vulnerant així l’actual marc basat en el principi d’autonomia local i principi de subsidiarietat, reconegut a la Carta Europea d’Autonomia Local com a criteri de proximitat en l’atribució de competències i d’eficàcia en la redistribució.

Davant d’aquesta situació les entitats municipalistes i els sindicats han iniciat una campanya d’informació a la ciutadania dels efectes de l’aplicació de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, així com la defensa del món local perquè els ajuntaments som l’administració que estem millor preparats per oferir serveis de proximitat.

Volem seguir reivindicant el nostre paper per seguir tenint el protagonisme en la defensa, garantia i l'enfortiment dels drets socials i la millora del benestar de la ciutadania. En canvi aquesta llei afecta a la quotidianitat i a les necessitats bàsiques de la gent, i redueix la capacitat de resposta dels governs locals.

Fonaments de dret

La Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) va entrar en vigor el 31 de desembre de 2013.

El conflicte en defensa de l’autonomia local, d’acord amb l’art. 75 bis LOTC, es pot plantejar quan les normes de l’Estat amb rang de llei lesionin l’autonomia local constitucionalment garantida.

D’acord amb l’art. 75 ter 2 i 3 LOTC, per iniciar la tramitació del conflicte en defensa de l’autonomia local és necessari l’acord del Ple de les Corporacions locals amb el vot favorable de la majoria absoluta del número legal de membres d’aquesta. De manera prèvia a la formalització del conflicte, s’ha de sol·licitar dictamen, amb caràcter preceptiu però no vinculant, del Consell d’Estat.

En conseqüència, es proposa al Ple de la corporació que adopti els següents ACORDS:

PRIMER.- Iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local contra els articles primer i segon i demés disposicions afectades de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013) d’acord amb el text que s’adjunta, segons el que s’estableix en els arts. 75 bis i següents de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.

SEGON.- A tal efecte, sol·licitar Dictamen del Consejo de Estado, conforme a l’establert en l’art. 75 ter 3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, per conducte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a petició de l’entitat local de major població (art. 48 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local), així com atorgar a aquesta entitat la delegació necessària.

TERCER.- Facultar i encomanar a l’Alcalde per a la realització de tots els tràmits necessaris per portar a terme els acords primer i segon i expressament per a l’atorgament d’escriptura de poder tan ampli i suficient com en dret es requereixi a favor de la Procuradora Dña. Virginia Aragón Segura, col. Núm. 1040 de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de Madrid per tal que, en nom i representació de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, de forma solidària i indistinta interposi conflicte en defensa de l’autonomia local contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013 (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013), de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, seguint-lo per tots els seus tràmits i instàncies fins a obtenir sentència ferma i la seva execució».

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 

peu Aj. Torroella-Estartit
peu Aj. Torroella-Estartit peu Aj. Torroella-Estartit